ورود |   دوشنبه 01 مرداد 1397
::.. ساخت و سازها ::..
  جستجو
بخش نامه ها و مصوبات
بند 3 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 86/10/11
جهت محاسبه پخ در تقاطع با عرض 30 متر و بیشتر با معابر فرعی با عرض کمتر از  20 متر ، نصف عرض معبر اصلی ملاک عمل قرار میگیرد .
بند 3 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 88/4/2
افزایش معابر 4 متری به 6 متری در کل شهر (غیر از بافت مرکزی) : به ازای یک متر عقب نشینی رایگان و داوطلبانه هر یک از املاک واقع در معابر 4 متری جهت تامین پارکینگ و احداث بنا در 2 طبقه و پیلوت .
بند 3 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 88/10/15
احداث دیوار حد فاصل پیلوت و حیاط بدون تیغه بندی داخلی .
بند 1 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 90/9/27
خارج شدن باغات متروکه کوچکتر از 500 مترمربع از ضوابط باغ بنا .
بند 18 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 90/9/27
حذف مساحت مشاعات راه پله و آسانسور از سطح اشغال بنا حداکثر به میزان 20 متر مربع .
بند 15 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 90/11/5
به ازای 2 متر مربع عقب نشینی رایگان زمین ، 3 متر مربع به تراکم کل در قالب سطح اشغال در طبقات مسکونی اضافه شود .

بند 1 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 91/8/7

در صورت تامین پارکینگ در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب (با رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان) ، مابه التفاوت مساحت مورد نیاز توسط شهرداری در پارکینگ عمومی پیش بینی و مبالغ دریافتی بابت این مابه التفاوت صرف ایجاد پارکینگ عمومی گردد .
ضوابط تشویقی تجمیع املاک
جهت تجمیع اراضی و املاک با کاربری مسکونی به میزان 5/3 % افزایش سطح اشغال بنا برای اراضی باقیمانده پس از عقب نشینی و تجمیع کمتر از 500 متر مربع و 7% افزایش سطح اشغال جهت اراضی باقیمانده پس از عقب نشینی و تجمیع معادل 500 متر مربع و بیشتر ، مشروط به اینکه سطح اشغال نهایی بیش از 60% نگردد .
ارتفاع پیلوت
افزایش ارتفاع پیلوت صرفا" در ساختمانهایی که قسمتی از طبقه همکف آنها تجاری قانونی است بدون اینکه سطح اشغال مجاز آنها کاهش یابد . مابقی سطح اشغال همکف صرفا" به صورت پارکینگ و پیلوت حفظ گردد.
مصوبات کمیسیون ماده پنج مربوط به محور شهید فردین پور
1.    بر اساس مصوبه مورخ 91/6/5 کمیسیون ماده 5 مقرر گردید جهت تشویق مالکین به اجرای عقب نشینی و تعریض معبر شهید فردین پور ، در ازای هر 3 مترمربع زمینی که به صورت رایگان جهت تعریض معبر واگذار گردد یک متر مربع تجاری به مالکین مجوز داده شود و یا اینکه در صورت تمایل مالکین به احداث مسکونی به جای تجاری ، به ازای هر یک متر مربع واگذاری رایگان زمینی 3 مترمربع مسکونی تراکم ساختمانی در طبقات یا سطح اشغال با رعایت حداکثر ارتفاع مصوب و منوط به اینکه حداقل 12 متر مربع فضای باز تامین گردد ، موافقت گردید .
2.    بر اساس بند 15 مصوبه مورخ 91/7/30 کمیسیون ماده 5  مقرر گردید حداقل 15 متر مربع به عنوان حد نصاب واحد تجاری در محور شهید فردین پور رعایت گردد .
3.    بر اساس بند 14 مصوبه مورخ 91/8/7 کمیسیون ماده 5 در خصوص 15 قطعه ای که در طول محور شهید فردین پور واقع گردیده و امکان تامین پارکینگ را نداشته و مساحت عرصه آنها پس از عقب نشینی حداکثر 150 متر مربع می گردد ، مقرر گردید پس از اخذ هزینه پارکینگ توسط شهرداری ، پارکینگ عمومی در محل احداث و پارکینگ قطعات مزبور حذف گردد


بخشنامه ها و مصوبات
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2018 حوزه معاونت شهرسازی می باشد    شرایط استفاده    قوانین