ورود |   شنبه 09 بهمن 1400
::.. ساخت و سازها ::..
  جستجو
بخش نامه ها و مصوبات

کمیسیون ماده5 شهر اراک

- بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1395/02/07

نامه شماره 42602 مورخ 94/10/15 شهرداری اراک در خصوص طرح پیاده‌ راه‌سازی خیابان حصار و حذف طرح تعریض آن در جلسه مطرح و مقرر شد با نظر اداره کل میراث فرهنگی، بناهای تاریخی ارزشمند، حفظ و برای مابقی پلاک‌ها، عرض مصوب طرح تفصیلی (20متر) رعایت گردد.

- بند 3 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1395/03/11

نامه شماره 5292 مورخ 95/02/12 شهرداری اراک در خصوص احداث بنا در قطعات ساخته شده با مساحت کمتر از 90 مترمربع در منطقه کرهرود مطرح و بادرخواست شهرداری مبنی بر احداث بنا در قالب یک طبقه و پیلوت یا سطح اشغال 90% در املاکی که قبل از ابلاغ طرح هادی کرهرود (مصوب 85/04/24) در اراضی 50 تا 90 مترمربع احداث بنا کرده‌اند ضمن تامین پارکینگ و رعایت سایر مقررات مربوط موافقت گردد. ارائه سند شش دانگ هنگام صدور پروانه الزامی است.

- بند 10 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1395/03/11

موضوع درخواست کمیسیون ماده پنج مورخ 95/02/07 جهت بررسی تراکم اراضی کوی رضوی پس از طرح و بررسی در جلسات مربوط، مطرح و با اصلاح ضوابط طرح آماده‌سازی کوی رضوی به شرحی که به امضای اعضاء خواهد رسید و در قالب حداکثر 4 طبقه و پیلوت برای محدوده پلاک‌های دو طبقه و پیلوت قبلی و با 60% سطح اشغال شامل مساحت راه‌پله و آسانسور موافقت گردید.

- بند 11 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1395/03/11

نامه شماره 89/74965 مورخ 94/09/01 استانداری مرکزی در خصوص نحوه احداث بنا در اراضی موسوم به 90 هکتاری گردو مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، نهایتا با احداث بنای مسکونی در قالب 14طبقه و پیلوت با سطح اشغال ثابت 30 درصد، در بلوک‌های شهری دارای کاربری مسکونی (مطابق طرح مصوب قبلی کمیسیون) موافقت گردید. تفکیک زمین کاربریهای مسکونی، مطابق طرح مصوب (با اصلاح مختصر معابر) و به شرح نقشه‌ای که به امضای اعضاء خواهد رسید؛ بوده و تفکیک آن به قطعات کوچکتر ممنوع خواهد بود. سایر ضوابط مطابق ضوابط طرح تفصیلی اراک خواهد بود.

- بند 2 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1395/06/09

نامه شماره 16709 مورخ 95/04/15 شهرداری اراک در خصوص تعیین عنوان کاربری اراضی در طرح تفصیلی با رنگ سبز و هاشور افقی مشخص ولی در قسمت راهنمای نقشه تعریف نشده؛ مطرح و با تعیین کاربری فضای سبز برای اراضی مورد نظر ضمن رعایت مصوبات قبلی کمیسیون ماده پنج در مورد بعضی از اراضی مزبور که قبلا تصمیم‌گیری شده؛ موافقت گردید.

- بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/04/13

نامه شماره 8702 مورخ 96/02/26 شهرداری اراک در خصوص ضابطه سنجان و کرهرود مطرح و مقرر شد کمیته فنی در خصوص هماهنگ‌سازی ضوابط نواحی سنجان و کرهرود با ضوابط شهر اراک، موضوع را بررسی و پیشنهاد را به کمیسیون ارائه نماید. ضمنا مقرر شد با مشاور طرح جامع کلانشهر نیز هماهنگ شود.

- بند 7 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/06/14

نامه شماره 8704 مورخ 96/02/26 شهرداری اراک پیرو بند 2 کمیسیون ماده 5 مورخه 96/01/29 و بند 4 کمیسیون ماده 5 مورخه 96/04/13 مطرح و مقرر شد در خصوص ضابطه راه‌پله، آسانسور، نورگیر و عقب‌نشینی مشابه ضابطه شهر اراک اقدام و در خصوص سایر ضوابط براساس طرحهای مصوب سنجان و کرهرود اقدام گردد.

- بند 13 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/08/16

نامه شماره 6029 مورخ 96/02/13 شهرداری اراک موضوع بررسی ضوابط تشویقی پیشنهادی تجمیع مطرح و مقرر شد موضوع مجددا در کمیته فنی مطرح گردد، ضمنا شهرداری از هرگونه پذیرش تجمیع در کوی‌های آماده‌‌سازی شده تاتعیین تکلیف خودداری کند.

- بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/12/13

نامه شماره 89/114896 مورخ 96/12/02 استانداری مرکزی و نامه شماره 62552 مورخه 96/12/09 شهرداری اراک مبنی بر تدقیق محدوده بافت فرسوده و سکونت‌گاههای غیررسمی شهر اراک مطرح و محدوده مصوب بافت فرسوده و شهر اراک به شرح نقشه‌ای که به امضاء اعضای محترم کمیسیونماده پنج می‌رسد؛ تدقیق گردید.

- بند 13 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1396/12/13

نامه شماره 49440 مورخ 96/10/07 شهرداری اراک موضوع طرح پیشنهادی کوی بهشتی فازهای یک و دو مطرح و با کلیات پیشنهاد موافقت و مقرر شد دفترچه ضوابط و همچنین نقشه به امضاء اعضاء محترم کمیسیون

برسد (بدیهی است تا قبل از امضاء ضوابط؛ وجاهت قانونی نخواهد داشت)

- بند 3 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1386/10/11

جهت محاسبه در تقاطع با عرض 30 متر و بیشتر با معابر فرعی با عرض کمتر از 20 متر، نصف عرض معبر اصلی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

- بند 3 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 02/04/88

افزایش معابر 4 متری به 6 متری در کل شهر (غیر از بافت مرکزی): به ازای یک متر عقب‌نشینی رایگان و داوطلبانه هر یک از املاک واقع در معابر 4 متری جهت تامین پارکینگ و احداث بنا در 2 طبقه و پیلوت.

- بند 3 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1388/10/15

احداث دیوار حدفاصل پیلوت و حیاط بدون تیغه‌بندی داخلی.

- بند 1 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 27/09/90

خارج شدن باغات متروکه کوچکتر از 500 مترمربع از ضوابط باغ بنا .

- بند 18 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 27/09/90

حذف مساحت مشاعات راه پله و آسانسور از سطح اشغال بنا حداکثر به میزان 20 مترمربع.

- بند 15 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1390/11/05

به ازای 2 مترمربع عقب‌نشینی رایگان زمین، 3 مترمربع به تراکم کل در قالب سطح اشغال در طبقات مسکونی اضافه شود.

- بند 1 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1391/08/07

در صورت تامین پارکینگ در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب (با رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان)، مابه‌التفاوت مساحت مورد نیاز توسط شهرداری در پارکینگ عمومی پیش‌بینی و مبالغ دریافتی بابت این مابه‌التفاوت صرف ایجاد پارکینگ عمومی گردد.

ضوابط تشویقی تجمیع املاک

جهت تجمیع اراضی و املاک با کاربری مسکونی به میزان 3/5 % افزایش سطح اشغال بنا برای اراضی باقیمانده پس از عقب‌نشینی و تجمیع کمتر از 500 مترمربع و 7% افزایش سطح اشغال جهت اراضی باقیمانده پس از عقب نشینی و تجمیع معادل 500 مترمربع و بیشتر، مشروط به اینکه سطح اشغال نهایی بیش از 60% نگردد.

ارتفاع پیلوت

افزایش ارتفاع پیلوت صرفا" در ساختمانهایی که قسمتی از طبقه همکف آنها تجاری قانونی است بدون اینکه سطح اشغال مجاز آنها کاهش یابد. مابقی سطح اشغال همکف صرفا" به صورت پارکینگ و پیلوت حفظ گردد.

مصوبات کمیسیون ماده پنج مربوط به محور شهید فردین‌پور

1. بر اساس مصوبه مورخ 91/06/05 کمیسیون ماده 5 مقرر گردید جهت تشویق مالکین به اجرای عقب‌نشینی و تعریض معبر شهید فردین‌پور، در ازای هر 3 مترمربع زمینی که به صورت رایگان جهت تعریض معبر واگذار گردد؛ یک مترمربع تجاری به مالکین مجوز داده شود و یا اینکه در صورت تمایل مالکین به احداث مسکونی به جای تجاری، به ازای هر یک مترمربع واگذاری رایگان زمینی 3 مترمربع مسکونی تراکم ساختمانی در طبقات یا سطح اشغال با رعایت حداکثر ارتفاع مصوب و منوط به اینکه حداقل 12 مترمربع فضای باز تامین گردد؛ موافقت گردید.

2. بر اساس بند 15 مصوبه مورخ 91/07/30 کمیسیون ماده 5 مقرر گردید حداقل 15 مترمربع به عنوان حدنصاب واحد تجاری در محور شهید فردین‌پور رعایت گردد.

3. بر اساس بند 14 مصوبه مورخ 91/08/07 کمیسیون ماده 5 در خصوص 15 قطعه‌ای که در طول محور شهید فردین‌پور واقع گردیده و امکان تامین پارکینگ را نداشته و مساحت عرصه آنها پس از عقب‌نشینی حداکثر 150 مترمربع می‌گردد؛ مقرر گردید پس از اخذ هزینه پارکینگ توسط شهرداری، پارکینگ عمومی در محل احداث و پارکینگ قطعات مزبور حذف گردد.بخشنامه ها و مصوبات
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 حوزه معاونت شهرسازی می باشد    شرایط استفاده    قوانین