پروژه های تجاری

  

 

پروژه های مسکونی؛تجاری

 باتوجه به دگرگوني هاي بنيادين وپرسرعت درعرصه هاي مختلف زندگي بشر وبويژه تحولات اساسي درحوزه کار وتجارت ازکارآفريني به عنوان يک الزام وضرورت حتمي نام برده مي شود.

پاره اي ازتحولات آنچنان عظيم ،فراگيروپردامنه است گه بسياري از پيش فرض ها،دستاوردها والگوهاي انسان رابه چالش واداشته واکنون اوبايد يک بارديگروباتوجه به شرايط نوين مدل هاي جديدي راطراحي نموده تابتواند مناسب اوضاع واحوال جديد باشد.

تغييرات عميق درعرصه بازار وتکنولوژي همسو باايجادمفاهيم جديدي چون جهاني شدن درهمه ابعاد وباهمه مظاهر وتهديدها وفرصت هاي بي شمار خودوتحولات مهم درمحيط هاي اجتماعي،اقتصادي ،بازارکار و...همه وهمه القا کننده سبک وگونه اي ديگري اززندگي مي باشند که جوامع بادرپيش گرفتن آن بتواننددرمسير آرمانها وچشم اندازه های خودراه ترقي،کمال وسرآمدي پيش گيرند. قدم اول براي پايه ريزي کسب وکارتدوين يک طرح تجاري وبه روز رساني آن است.بانک ها،وزارت خانه ها،اشخاص،موسسات اعتباردهنده ونهادهايي که ازکارآفريني حمايت مي کنند،بودجه خودراصرف طرح هايي مي کنند که توجيه فني واقتصادي داشته باشد وبازگشت سرمايه راتضمين نمايد.

يک طرح کسب وکارتوام بانگاه به آينده،تمرکزبر روي موضوعات کليدي ومهم وايجادآمادگي براي مواجهه با مسايل، مشکلات، تنگناها وفرصت ها وموقعيت هاي احتمالي است که وقوع آنها درفضاي متغير کسب وکارها امري اجتناب پذير مي باشد.

برنامه تجاري درنوع خودش يک کار هنري است.برنامه ريزي براي موفقيت درهرکاري الزامي است.اين برنامه جهت گيري آينده پروژه اقتصادي را نشان مي دهد.آن يک سندکتبي است که نحوه انجام يک فعاليت اقتصادي را بطوردقيق وکامل بيان مي کند.

 

پروژه ها:

  •      ساختمان فجر
  •      پروژه گلزار
  •      پروژه شهرک قائم
  •      پروژه صدرا

اهداف:

1.      تامین فضای اداری و تجاری جهت طرح معوض صاحبان املاک واقع در بافت ها به منظور اجرای پروژه های عمرانی

2.      به منظور تقویت بنیه مالی پروژه بهسازی و ساخت جهت اجرای طرح های معوض در بافت های فرسوده

3.      رونق ساخت و ساز در منطقه

4.      مشارکت در جهت معوض به منظور اجرای طرح خیابان 55 متری

5.      اشتغال زایی

6.      بازاریابی برای اخذ پروژه های بزرگ.

7.      طراحی و پیاده سازی نظام مدیریتی و ارتباطی میان شبکه های کاری.

8.      ارتقاء فرهنگی و افزایش رشد اجتماعی شهر

9.      ايجاد جاذبه افزون تر سیاحتی و توریستی شهر اراک در راستای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و هم پايه با استاندارهای بین المللی

مزایا:

 

1-    وجود کار آفرینان در منطقه و در نتیجه ساماندهی به امور اشتغال

2-    جذب اعتماد به بانک ها و موسسات اعتباردهنده

3-     مدیریت بهینه در کسب و کارهای موجود یا جدید از طریق توجه به اولویت ها

4-    وجود مرکزیت بنگاه های اقتصادی و دسترسی آسان  تمامی آنها  به یکدیگر

روش های تامین مالی:

روش تامین مالی پروژه از محل حقوق صاحبان سهام تامین می شود که این حقوق صاحبان به نسبت 30% شهرداری و 70% سرمایه گذار خواهد بود.

با اعتباری بالغ بر: 768/130/000/000 ریال

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین