بافت های فرسوده

  

پروژه:طرح ساماندهی بافت های فرسوده محله رودکی 

امروزه شهرسازي و معماری جايگاه بي بديلي در عرصه محيط زندگي مردم پيدا و تاثير خود را در تمام شؤون اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و رواني جامعه نشان داده است تا بدين حد كه به موجب ارتقاء و يا تنزل كيفيت محيط،گروه هاي سياسي ، اداري و اقتصادي و مردم را در كشمكش بين تضاد منافع فردي و مصالح جمعي قرار داده است . لذا ديگر نمي توان شهرسازي را در حد ضوابط و مقررات خاص كالبدي معنا نمود و بايستي با برنامه ريزي جامع سازو كار ترغيب ساير گروههاي شهري را در توسعه و ساخت شهري آباد و سر زنده و ايمن با تكيه بر شهرونداني آگاه ، مسئوليت پذير و فعال فراهم نمود.

اهداف:

  1-حفظ و تقويت ارزش هاي اصيل فرهنگي ـ‌ اجتماعي هويت ساز، با توجه به نيازهاي ضروري
 

2-نگهداشتن ساكنان اصلي بافت كهن در آن از طريق تزريق خدمات مورد نياز وارزش‌بخشي بيشتر به بافت
 

3-ارتقاء ارزش‌هاي اقتصادي و اجتماعي مستتر و مستقر در بافت؛


 
4-ارتقاء نظام نظارت و هدايت توسعه شهري در جهت توسعه كيفي و كمي بافت؛


 
5-حفظ يكپارچگي و نقش مركزيت بافت در شكل‌گيري ساختار شهري به عنوان هسته اوليه آن


6-احياء و ساماندهي بافت كهن و ارزشمند

اهداف خرد
:

راهبردهاي كالبدي


 
اصلاح ساختار نظام قطعه بندي بافت از لحاظ دسترسي هاي پيچ در پيچ و تنگ و باريك نامنظم    -

 
تبيين نظام ساخت و ساز با توجه به ماهيت ارگانيك و قديمي بافت  -

تعديل توده و فضا در جهت رسيدن به فضاي باز بيشتر شهري در عرصه هاي مختلف -

كاهش صلبيت جداره ها و تقويت نفوذپذيري آنها -

راهبردهاي عملكردي


 
در نظر داشتن رشد طبيعي جمعيت با توجه به طرحهاي بالادست - 

 
ساماندهي فعاليتهاي موجود جهت تقويت حركت و حضور مردم و در نهايت پويايي بافت  -

   پيش بيني فضاهاي جمعي محلي و همسايگي به منظور رشد تعاملات اجتماعي و حضور ساكنين  -

 
بالا بردن سطوح كاركردهاي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي  -

   استفاده از زمينهاي باير و مخروبه به نفع جبران كمبودها و خدمات و فضاي سبز شهري  -

راهبردهاي زيست محيطي

  گسترش فضاهاي باز شهري و كاستن از فشردگي بافت به منظور دستيابي به روشنايي و تابش نور خورشيد در اوقات روز

   گسترش فضاهاي سبز محلي و ايجاد فضاهاي سبز در واحدهاي همسايگي

   تدوين ضوابط و معيارهايي براي تثبيت جهات استقرار ابنيه جهت استفاده و صرفه جويي بهينه در انرژي

   ساماندهي سيستم جمع آوري و دفع مواد زائد و زباله هاي شهري

   هدايت مناسب آبهاي سطحي و فاضلاب شهري

    كاهش آلودگي هاي صوتي مخصوص در محيط هاي مسكوني

     استفاده از پوشش گياهي مناسب براي تلطيف هوا

 راهبردهاي ترافيكي

    تعديل حركتهاي سواره در بافت بطوري كه ساختار كلي حاكم را بر هم نزند

     اتخاذ راهكارهايي جهت كنترل رفت و آمد وسايل نقليه افراد غير ساكن در بافت

    تقويت نفوذپذيري بافت

    تاكيد بر سلسله مراتب دسترسي

    استقرار و پيش بيني پاركينگ عمومي

    ايجاد مسيرهاي ايمن و مناسب براي تردد حركتهاي پياده و دوچرخه

   تعريف مبادي ورودي و خروجي محورهاي پياده

    مكانيابي مناسب جهت استقرار محورهاي پياده

روش های تامین مالی:

روش تامین مالی پروژه از محل حقوق صاحبان سهام تامین می شود که این حقوق صاحبان به نسبت 30% شهرداری و 70% سرمایه گذار خواهد بود. 

با اعتباری بالغ بر:310 میلیارد ریال

تمامی حقوق این سایت برای شهرداری اراک محفوظ است    شرایط استفاده    قوانین